Akreditacija laboratorija i kontrolnih tela

POUZDAN PARTNER – SALV CONSULTING

 

Akreditacija je način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga jer predstavlja nezavisnu i nepristrasnu ocenu kompetentnosti tela koja obavljaju poslove ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije. Akreditacija uključuje procenu kompetentnosti i nepristrasnosti organizacije i usklađenost njenog rada sa nacionalno i međunarodno priznatim standardima ili šemama.

 

Laboratorija za ispitivanje/etaloniranje

 

Akreditacija laboratorija i kontrolnih tela

ISO/IEC 17025:2017 je međunarodni standard koji se odnosi na opšte zahteve za kompetentnost laboratorija. Ovaj standard utvrđuje zahteve za upravljanje kvalitetom i tehničke zahteve za laboratorije koje obavljaju ispitivanja, kalibracije i druge laboratorijske aktivnosti.

ISO/IEC 17025:2017 standard se primenjuje u svim laboratorijama, bez obzira na veličinu, vrstu i lokaciju. Ovaj standard zahteva da laboratorije uspostave i održavaju sistem upravljanja kvalitetom koji omogućava da se ispunjavaju tehnički zahtevi u skladu sa potrebama klijenata i relevantnim regulatornim zahtevima.

Ključni elementi ISO/IEC 17025:2017 standarda uključuju:

 1. Uspostavljanje i održavanje dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom.
 2. Definisanje i primena procedure za izbor, validaciju i upotrebu metoda ispitivanja i kalibracije.
 3. Definisanje i primena procedure za prikupljanje, obradu i čuvanje podataka i rezultata ispitivanja.
 4. Kontrola opreme i infrastrukture za laboratorijske aktivnosti.
 5. Osiguravanje kompetentnosti osoblja i kontrola nadzora nad radom osoblja.

Akreditacija je efikasan marketinški alat za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, kao i pasoš za podnošenje ponuda izvođačima koji zahtevaju nezavisno verifikovane laboratorije. Mnoge industrije zahtevaju akreditaciju laboratorije za dobavljače usluga ispitivanja i etaloniranja.

Šta dobijate od nas:

 • Tumačenje zahteva standarda ISO/EIC 17025;
 • Pomoć u definisanju organizacije rada;
 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO/EIC 17025 u sistem organizacije (izrada poslovnika o kvalitetu, procedura, uputstava i obrazaca u skladu sa zahtevima standarda);
 • Praćenje efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta;
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih provera;
 • Podrška u pripremi nadzornih ocenjivanja;

Zainteresovani ste za ovu uslugu?  Popunite formu!

 


 

Kontrolno telo

Kontrolno telo

 

ISO/IEC 17020:2012 je međunarodni standard za opšte zahteve u vezi sa radom organizacija koje sprovode aktivnosti kontrolisanja. Kontrolisanje se obavlja radi procene usklađenosti proizvoda, procesa, usluga ili objekata sa propisima, standardima ili drugim zahtevima.

ISO/IEC 17020:2012 standard utvrđuje zahteve za nepristrasnost, nezavisnost, integritet i kompetentnost organizacija koje obavljaju kontrolisanje. Standard takođe definiše zahteve za organizaciju, osoblje, postupke i dokumentaciju koja se koristi u kontrolnim telima i njihovim aktivnostima.

Ključne prednosti primene ISO/IEC 17020:2012 standarda uključuju:

 1. Povećanje poverenja u aktivnosti kontrolisanja koje obavlja organizacija.
 2. Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti aktivnosti kontrolisanja.
 3. Poboljšanje usklađenosti proizvoda, procesa, usluga ili objekata sa propisima, standardima ili drugim zahtevima.
 4. Povećanje sigurnosti i zaštite javnog zdravlja i bezbednosti.
 5. Jačanje konkurentnosti organizacije i povećanje mogućnosti za poslovanje.

Akreditacija prema ISO/IEC 17020:2012 standardu omogućava organizacijama da dokažu svoju sposobnost da obavljaju inspekcijske aktivnosti na profesionalan i pouzdan način

Šta dobijate od nas:

 • Tumačenje zahteva standarda ISO/EIC 17020;
 • Pomoć u definisanju organizacije rada;
 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO/EIC 17020 u sistem organizacije (izrada poslovnika o kvalitetu, procedura, uputstava i obrazaca u skladu sa zahtevima standarda);
 • Praćenje efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta;
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih provera;
 • Podrška u pripremi nadzornih ocenjivanja

Zainteresovani ste za ovu uslugu?   Popunite formu!

 

 

Imate pitanje, komentar, sugestiju...